Adatkezelési szabályzat (GDPR tájékoztató)


JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETESSZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ


TiszteltPartnerünk!

A természetes személyeknek aszemélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja,hogy az Adatkezelő megfelelőintézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatokkezelésére vonatkozó,  minden egyestájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelőelősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Vállalkozásomszerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítókéntszerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyjanevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelőiigazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét,honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát),online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezenadatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződésmegkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhezszükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálássalkapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokatellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésénekidőtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

INFORMÁCIÓK: ADATKEZELŐ: Nagy János Gábor e.v.
AZ  ADATKEZELŐ HONLAPJA: www.fireshield.hu
AZ  ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti  kapcsolattartás.
AZ  ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása
A  SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A vállalkozó ügyfélkiszolgálással kapcsolatos  feladatokat ellátóként, ill. munkavállalói;
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK  IDŐTARTAMA: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői  minőségének fennállását követő 5 évig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: Önnekjoga van kérelmezniaz adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokhelyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyenszemélyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga vana hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti avisszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésjogszerűségét.Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.Az adatszolgáltatás nem előfeltételeszerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Azadatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. További információk a vállalkozó honlapján (aláblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.  

Kérjük a Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.

Kelt, Érd2020. év március hó 10. nap